30 مهر مهلت تسليم گزارشات فصلي دوره تابستان سال 95
تاريخ  :  1395/07/30


 موعد مقرر ارسال اطلاعات چه زماني است و عدم ارسال به موقع مشمول چه جرائمي خواهد شد؟ *****************************كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند فهرست معاملات خود را بصورت فصلي ( بر اساس سال شمسي ) تا يك ماه پس از پايان هر فصل بصورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان يا در محيط رايانه اي طبق فرم موجود در دستورالعمل به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند و عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جريمه اي معادل 1% مبلغ معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود************************************************* دريافت نرم افزار غير بر خط نسخه 4.0.1.5 سال 1395 (به روز رساني 1395/04/06)****************اطلاعيه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار و تابستان سال 1395 اشخاص موضوع ماده (9) آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (169) شامل : الف) كليه اشخاص حقوقي ب) صاحبان مشاغلي كه حسب نوع و يا حجم فعاليت جزو گروه اول موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (95) قانون محسوب مي شوند ج) صاحبان مشاغل مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي بايست نسبت به ارسال فهرست معاملات فصول بهار و تابستان سال 1395 طبق ساختار اطلاعاتي گذشته با در نظر گرفتن مهلت ارسال به ترتيب تا پايان تيرماه و مهرماه سال جاري و در چارچوب مقررات مالياتي مربوط اقدام نمايند. مهلت مذكور تمديد نمي گردد.
مطالب مرتبط
  • حد نصاب معاملات سال 95
  •  (اخبار و رويدادها)