31 ارديبهشت ماه مهلت ارسال ليست حقوق فروردين به تامين اجتماعي
تاريخ  :  1396/02/31


 31 ارديبهشت مهلت ارسال ليست حقوق فروردين ماه به تامين اجتماعي . . . طبق ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي، مهلت قانوني براي تحويل ليست و پرداخت حق بيمه هر ماه، حداكثر تا آخرين روز ماه بعد است.بر اساس قانون اصلاح شده تامين اجتماعي و برخي قوانين مرتبط مصوب سال ۸۷، كارفرماياني كه به ترتيب ياد شده از ارسال ليست صورت مزد يا حقوق (ليست ماهيانه)خودداري كنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي براي يك نوبت و به ميزان ۱۰ درصد اصل مبلغ حق بيمه ماه مربوطه خواهند بود. طبق ماده ۳۹ قانون تأمين اجتماعي، مهلت قانوني براي تحويل ليست و پرداخت حق بيمه هر ماه، حداكثر تا آخرين روز ماه بعد است و دركارگاه هاي مشمول قانون معافيت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان پنج نفر كارگر، اين مهلت تا ۲ ماه بعد خواهد بود. بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمين اجتماعي، كارفرمايي كه در موعد مقرر قسمتي از بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت نكند، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ۲ درصد تمام يا كل بدهي قطعي به ازاء هر ماه تأخير است
مطالب مرتبط
  • مروري بر قوانين تامين اجتماعي
  •  (اخبار و رويدادها)