حد نصاب معاملات سال 95
تاريخ  :  1395/04/17
موضوعات  :  حد نصاب معاملات كوچك در سال 1395 تعيين شد ...
 جهت گزارشات فصلي حد نصاب معاملات كوچك در سال 1395 از 13.900.000 ريال به مبلغ 20.000.000 ريال افزايش يافت ...
هیئت وزیران در جلسه 1395/2/8 به پیشنهاد شماره 56/7980 مورخ 1395/1/31 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 تصویب کرد
 
الف - نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود
معاملات کوچک : معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال باشد
معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تجاوز نکند
معاملات بزرگ :  معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد (2.000.000.000) ریال باشد

ب - نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ؛ تسری می یابد
 

                                 اسحاق جهانگیری
                           معاون اول رییس جمهور